Quyết định chủ trương đầu tư

Quyết định phê duyệt 1/500

Giấy phép xây dựng

Quyết định giao đất